Quà Nạp Mỗi Ngày

Ngày đăng: 12-03-2021

Quà Nạp Mỗi Ngày

Mỗi ngày khi các Thuyền Trưởng chuyển tiền vào game đạt mốc quy định sẽ nhận thêm được quà hấp dẫn

Sự kiện bắt đầu từ 00:05 mỗi ngày và kết thúc vào 23:55 , Quà sẽ phát vào 00:00 Mỗi Ngày Qua Thư

Sự kiện sẽ reset sau mỗi ngày 

Lưu ý: Nạp mốc cao sẽ nhận luôn các mốc thấp trước nó.

Mốc Nạp 100.000 Vàng

Dấu Đỏ x 500

Đá Ám Kim Hoàn Mĩ x 500

500 Tinh Hoa Bảo Thạch x 20 

1.0000 Tích Điểm Bảo Thạch  x 30

1.000 Vinh Dự x 300

Mốc Nạp 300.000 Vàng

Dấu Đỏ x 750

Đá Ám Kim Hoàn Mĩ x 750

500 Tinh Hoa Bảo Thạch x 25

Đá Khắc Ấn x 25

1.000 Vinh Dự x 400

Mốc Nạp 500.000 Vàng

Dấu Đỏ x 850

Đá Ám Kim Hoàn Mĩ x 850

500 Tinh Hoa Bảo Thạch x 40 

1.0000 Tích Điểm Bảo Thạch  x 50

1.000 Vinh Dự x 600

Mốc Nạp 700.000 Vàng

Dấu Đỏ x 900

Đá Ám Kim Hoàn Mĩ x 900

500 Tinh Hoa Bảo Thạch x 60

Đá Khắc Ấn x 30

1.000 Vinh Dự x 800

Mốc Nạp 1.000.000 Vàng

Dấu Đỏ x 999

Đá Ám Kim Hoàn Mĩ x 999

500 Tinh Hoa Bảo Thạch x 80

Đá Khắc Ấn x 50

1.000 Vinh Dự x 999

 

Tin tức liên quan