Chuyển Nghề- Chuyển Sinh

Ngày đăng: 22-08-2020

Chuyển Nghề- Chuyển Sinh

I. Chuyển nghề và chuyển sinh:

 • Khi nhân vật chính đạt đến đẳng cấp nhất định có thể tiến hành chuyển nghề nghiệp lên cấp cao hơn, giúp gia tăng chỉ số và học thêm các kỹ năng.
 • Khi đồng đội đạt đến đẳng cấp nhất định có thể tiến hành chuyển sinh để nâng cao các chỉ số thuộc tính.

Chú ý:

- Chuyển nghề chỉ dành cho nhân vật chính , đồng đội không thể chuyển nghề

- Chuyển sinh chỉ danh cho đồng đội, nhân vật chính không thể chuyển sinh

1.Chuyển nghề:

 • Người chơi đạt đẳng cấp 35 có thể chuyển nghề lần thứ nhất, đạt các cấp 45, 60, 70, 75,… có thể tiếp tục chuyển nghề
 • Người chơi đạt đủ cấp độ có thể vào giao diện thông tin đồng đội, chọn nhân vật chính để tiến hành chuyển nghề
 • Chuyển nghề các cấp sau 70 yêu cầu thêm 1 số vật phẩm tương ứng.

Chuyển nghề

 • Sau khi chọn chuyển nghề, người chơi sẽ được mở giao diện chuyển nghề


Giao diện chuyển nghề

 • Người chơi sau khi xác nhận sẽ được chuyển nghề. Chỉ số thuộc tính nhân vật sẽ được gia tăng và được học thêm các kỹ năng mới
 • Sau khi chuyển sinh, người chơi có thể vào trang bị kỹ năng để học các kỹ năng mới
 • Người chơi có thể chọn kỹ năng trang bị để sử dụng kỹ năng


Trang bị kỹ năng


Giao diện học và trang bị kỹ năng

2.Chuyển sinh:

 • Đồng đội đạt cấp độ 50 trở lên có thể tiến hành chuyển sinh. Đồng đội sau khi chuyển sinh sẽ được gia tăng thuộc tính và quay về cấp độ 1.
 • Người chơi đạt đủ cấp độ có thể vào giao diện thông tin đồng đội, lựa chọn đồng đội để chuyển sinh.


Đồng đội chuyển sinh

 • Chuyển sinh yêu cầu tiêu hao tiền beli và 1 lượng điểm kinh nghiệm của đồng đội.
 • Sau khi chuyển sinh, đẳng cấp nhân vật sẽ quay về 1, lượng kinh nghiệm còn thừa sau khi chuyển sinh sẽ được cộng dồn vào cho nhân vật


Nhân vật sau khi chuyển sinh đạt cấp độ 152

Chú ý

Đồng đội sau khi chuyển sinh 1 lần có thể tiến hành chuyển sinh tiếp, các cấp độ yêu cầu khi chuyển sinh sẽ gia tăng sau mỗi lần chuyển sinh thành công.

Tin tức liên quan